صادرات خاویار اسپانیا بر عهده شرکت های تجاری تولیدات ماهیان خاویاری در شمال ایران و تهران میباشد. تمام خاویار صادر شده به اروپا وارد آلمان و از این کشور به سایر کشورهای اروپایی توزیع می شوند. برای صادرات بهترین و ارگانیک ترین محصولات خاویاری دنیا و دریای خزر ایران به نمایندگی بسیار معتبر و با داشتن مجوز رایبد خاویار مراجعه نمایید.

نوشته‌ها

صادرات گوشت تازه خاویار به اسپانیا

ایران و اسپانیا مراودات تجاری زیادی با یکدیگر دارند و صادرات گوشت تازه خاویار به اسپانیا نیز می تواند در ردیف همین داد و ستد های گسترده باشد. گوشت خاویار برای بدن مغذی و مفید می باشد و این ماهی در کشور ایران به طور وسیع پرورش داده می شود.

صادرات گوشت تازه خاویار

گوشت تازه خاویار

اخذ مجوز برای صادرات گوشت تازه خاویار به اسپانیا

صادرات گوشت خاویار همانند خود خاویار نیازمند گرفتن برخی مجوزها میباشد. اما به دلیل اینکه گوشت خاویار کمتر از خاویار صادر می‌شود، مراحل اخذ مجوز و مراکزی که این جوابها را می‌دهند به دلیل ناهماهنگی های که وجود دارد روال کار کمی با سختی پیش می رود.

خوشبختانه در مورد خود صادرات خاویار اینگونه نیست و صادرات و مراحل صادرات به سادگی انجام میشود.

صادرات گوشت تازه خاویار

گوشت تازه خاویار

رایبد خاویار ایران:
www.raibodcaviar.ir

منبع: بازار صادرات ایران